مجموعه دندانپزشکی و آموزشی

دکتر کابلــی فــرشچی

ویدئوها

Videos

اندومتر و رابر استاپ در دندانپزشکی
انبارداری در دندانپزشکی
رابردم در دندانپزشکی
تاریخ انقضای کامپوزیت
مشاوره و نوبت دهی